top of page

Privacyverklaring

Martin Milius, gevestigd aan Newtonplein 56 Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.martinmilius.nl
Newtonplein 56
2562 JX Den Haag
Telefoon: 0648501676
Martin Milius is de Functionaris Gegevensbescherming van Martin Milius. Hij is te bereiken via info@martinmilius.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Martin Milius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- Geslacht
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een telefonisch gesprek of mailverkeer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Martin Milius verwerkt [ter voorbereiding van de intake] de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Uw klachten / aanleiding voor de coaching

- Verleden coaching of andere vorm van therapie

- Eventuele diagnose
- Algemene gezondheid

- Eventueel medicatiegebruik

- Woonsituatie

- Werk en/of studie

- Gegevens rondom familie
- Interesses/hobby's

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een telefonisch gesprek of mailverkeer

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Martin Milius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om de dienstverlening goed uit te kunnen oefenen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Martin Milius verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingadministratie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Martin Milius neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Martin Milius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard ter administratie. Gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst worden maximaal 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Martin Milius verstrekt alleen gegevens aan derden, die wettelijk verplicht zijn voor bijvoorbeeld de Belastingaangifte. Martin Milius verstrekt verder geen gegevens aan derden zonder dat u daar (schriftelijke) toestemming voor verleend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Martin Milius gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om (onderdelen van) de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Martin Milius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@martinmilius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Martin Milius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
Martin Milius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@martinmilius.nl

bottom of page